Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án – Lần thứ 3

........................

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô gửi bài và tham dự 

Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án – Lần thứ 3

“Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam”

“Project Teaching at K12 Schools in Vietnam”

 


Ngày 1 - 4 tháng 12 năm 2018

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên


Hạn gửi Tóm tắt báo cáo (dưới 200 từ)

Trước ngày 30/10/2018

Kết quả thẩm định Tóm tắt báo cáo

Trước ngày 15/11/2018

Hạn đăng ký Báo cáo Hội thảo

Trước ngày 20/11/2018

Hạn đăng ký tham gia Hội thảo

Trước ngày 20/11/2018

Toàn văn Báo cáo Hội thảo gửi về BTC  theo địa chỉ email hoithaoquocgiaPBLL.sfl@tnu.edu.vn

Trước ngày 30/01/2019

 

Link đăng ký gửi bài 

Link đăng ký tham dự

 

Diễn giả chính và diễn giả khách mời: 
 

Ngày 1 – 4 tháng 12 năm 2018

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

Other News